Kokeile uutta Huutokaupat.comia ensimmäisten joukossa!
Lisätietoa parannuksista

Nettihuutokaupan vastuunrajaus

Mezzoforte Oy (jäljempänä ”huutokaupan pitäjä”) ei ole vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu siitä, että huutokauppaan osallistuja ei ole noudattanut tällä sivustolla esitettyjä huutokaupan ehtoja eikä siitä, mitä joku toinen huutokauppaan osallistunut on tehnyt tai laiminlyönyt tehdä, mukaan lukien vahingot, jotka perustuvat tai liittyvät muiden tahojen ilmoituksiin huutokaupassa tai heidän tarjoamiinsa esineisiin tai muihin huutokauppakohteisiin. Huutokauppaan osallistuja ymmärtää ja hyväksyy sen, että nettihuutokauppa ei ole rinnastettavissa kaikilta osin perinteiseen huutokauppaan, vaan kenellä tahansa myyjällä on oikeus myydä nettihuutokaupassa itse määrittelemillään myynti- ja muilla ehdoilla, niin kiinteillä hinnoilla kuin nousevin tai laskevin huudoin ja myyjä itse vastaa kaikilta osin myytävän kohteen ja suoritettavan myyntitapahtuman laillisuudesta. Huutokaupan pitäjä ei ole missään vaiheessa huutokaupassa myynnissä olevan esineen omistaja eikä siten myöskään millään tavoin ole osallisena huutokaupassa myyvän ja ostavan osapuolen välisessä sopimuksessa. Tästä syystä huutokaupan pitäjä ei miltään osin tarkasta myyntiin asetettujen kohteiden kuntoa, myyjän oikeuksia siihen tai muita ominaisuuksia missään suhteessa tai miltään osin. Huutokaupan pitäjä ei siten myöskään miltään osin tarkasta tai takaa huutokaupan kohteen laatua, turvallisuutta tai laillisuutta, myyntilistojen oikeellisuutta, osallistujien sivuilla muutoin esittämien viestien oikeellisuutta, myyjien todellista kykyä myydä ja luovuttaa tai ostajien kykyä ostaa ja hankkia kaupan kohteita, taikka sitä, toteuttavatko osapuolet lopulta kaupan vai ei.

Huutokauppaan osallistuva vastaa yksin kaikista toimistaan huutokaupan yhteydessä voimassa olevien lakien mukaan. Siten myös myyjä yksin vastaa kaikista huutokaupan kohteista, jotka se on asettanut huutokauppaan. Kaikki myyjän ilmoitukset tulevat sivustolle sellaisina kuin myyjä ne ilmoittaa.

Myyjän tulee välittömästi tarkastaa jättämänsä ilmoituksen oikeellisuus sen ilmestyttyä sivustolle ja ryhtyä toimenpiteisiin ilmoituksen poistamiseksi tai korjaamiseksi, mikäli se olisi virheellinen.

Vaikka huutokaupan pitäjä pyrkii käytettävissä olevien tekniikoiden avulla varmistumaan käyttäjien antaman informaation oikeellisuudesta, käyttäjäinformaation oikeellisuuden varmistaminen internetissä on siinä määrin vaikeaa, ettei huutokaupan pitäjällä ole mitään vastuuta käyttäjän ilmoittaman identiteetin tai muutoin huutokauppasivustolla ilmoittaman informaation oikeellisuudesta.

Huutokaupan pitäjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä vastaanottamansa ilmoitukset. Huutokaupan pitäjä ei julkaise muiden huutokauppojen ilmoituksia, ellei siitä ole erikseen sovittu. Tällaisen ilmoituksen havaitessaan huutokaupat.com poistaa sen välittömästi sivustolta. Huutokaupan pitäjä ei myöskään voi taata jatkuvaa tai turvallista pääsyä ylläpitämälleen palvelimelle ja sivusto saattaa häiriytyä tai sen käyttö estyä erinäisistä huutokaupan pitäjästä riippumattomista syistä. Vaikka häiriöiden esiintymistä pyritään ehkäisemään erilaisin keinoin, huutokaupan pitäjä ei voi miltään osin taata käyttäjän pääsyä sivustolle ja mahdollisuutta sen palveluihin. Huutokaupan pitäjä ei siten ole miltään osin vastuussa omasta, agenttiensa, sopimuskumppaniensa, konserniyhtiöidensä tai kenenkään kolmannen osapuolen puolesta, perustuupa se sopimukseen, rikkomukseen tai huolimattomuuteen tai muihin seikkoihin, mistään huutokauppaan osallistuvalle tai kolmannelle taholle koituneesta suorasta tai välillisestä vahingosta, jotka liittyvät tai perustuvat huutokauppaan osallistumiseen, näihin internetsivuihin tai huutokaupan pitäjän palveluihin.

Huutokaupan pitäjän sivustolta saattaa olla linkki joillekin käännöskoneille tai palveluihin. Huutokaupan pitäjän sivustolla voi myös olla saatavilla ja käytettävissä ulkopuolisten palveluntarjoajien tuottamia ja toteuttamia kielenkäännöstyökaluja. Huutokaupan pitäjä ei vastaa miltään osin eikä mihinkään määrään mainittujen linkkien tai mainittujen kielenkäännöstyökalujen avulla ja kautta hankittujen käännösten oikeellisuudesta tai tarkoituksenmukaisuudesta eikä käännöksen käytöstä mahdollisesti syntyneestä vahingosta.

Mikäli huutokaupan pitäjää pidettäisiin vastuullisena johonkin edellä mainittuun vahinkoon, huutokaupan pitäjän vastuu on kuitenkin rajoitettu maksimissaan joko niiden huutokauppavälitysmaksujen määrään, jotka huutokauppaan osallistuva on suorittanut viimeisen kuuden kuukauden aikana huutokaupan pitäjälle tai 500,00 euron maksimikorvaukseen, riippuen kumpi korvausmääristä on korkeampi.

Nämä vastuunrajausehdot eivät kuitenkaan rajoita huutokaupanpitäjän vastuuta, jos vastuu perustuu huutokaupan pitäjän petolliseen menettelyyn, tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen tai jos vastuun rajaaminen on muutoin vastoin sovellettavaa lakia.